Welcome Pratacultural Science,Today is

Editorial Board

  • Share:

Adviser: REN Jizhou


Editor-in-Chief: HOU Fujiang


Associate Editor-in-Chief: HU Zizhi BAI Yongfei WU Yanpei


Members:

AN Shazhou(Xinjiang Agricultural University,China)

AN Yuan(Shanghai Jiaotong University,China)

BAI Yongfei(Institute of Botany, CAS,China)

CAI Qingsheng(Nanjing Agricultural University,China)

CHENG Jimin(Northwest A&F University / Institute of Soil and Water Conservation, CAS & MWR,China)

DING Liansheng (Department of Agriculture and Rural Affairs of Gansu Province,China)

DU Guozhen(Lanzhou University,China)

GUO Zhenfei(Nanjing Agricultural University,China)

GUO Zhenggang(Lanzhou University,China)

HAN Guodong(Inner Mongolia Agricultural University,China)

HAN Liebao (Beijing Forestry University,China)

HOU Fujiang(Lanzhou University,China)

HOU Xiangyang (Institute of Grassland, CAAS,China)

HU Tianming(Northwest A&F University,China)

HU Xiaowen(Lanzhou University,China)

HU Zizhi (Gansu Agricultural University,China)

HUANG Bizhi (Academy of Grassland and Animal Science, Yunnan,China)

HUANG Jikun(Peking University,China)

JIA Youling(Ministry of Agriculture and Rural Affairs, PRC,China)

JIA Yushan(Inner Mongolia Agricultural University,China)

LI Chunjie(Lanzhou University,China)

LI Jianlong(Nanjing University,China)

LI Qingfeng(Inner Mongolia Agricultural University,China)

LI Xianglin(Institute of Animal Sciences, CAAS,China)

LI Xuesen(Xinjiang Academy of Animal Sciences,China)

LI Yonghong(Inner Mongolia University,New Zealand)

LI Zhenqing(Institute of Botany, CAS,China)

LIU Guodao(Tropical Crops Genetic Resources Institute, CATAS,China)

LIU Jiawen(National Forestry and Grassland Administration,China)

LIU Liangui (Ministry of Agriculture and Rural Affairs, PRC,China)

LIU Zhipeng(Lanzhou University,China)

MA Chunhui(Shihezi University,China)

NAN Zhibiao(Lanzhou University,China)

REN Jizhou(Lanzhou University,China)

RONG Weiheng(Inner Mongolia Academy of Agricultural & Animal Husbandry Sciences,China)

SHAO Tao(Nanjing Agricultural University,China)

SHEN Yuying(Lanzhou University,China)

SHI Shangli(Gansu Agricultural University,China)

WANG Chengzhang(Henan Agricultural University,China)

WANG Kun(China Agricultural University,China)

WANG Jimin(Institute of Agricultural Economics and Development, CAAS,China)

WANG Ling(Northeast Normal University,China)

WANG Suomin(Lanzhou University,China)

WANG Yanrong(Lanzhou University,China)

WANG Zongli(Ministry of Agriculture and Rural Affairs, PRC,China)

WU Gaolin(Northwest A&F University / Institute of Soil and Water Conservation, CAS & MWR,China)

WU Yanpei(Lanzhou University,China)

XIE Yingzhong(Ningxia University,China)

XIN Xiaoping(Institute of Agricultural Resources and Regional Planning, CAAS,China)

YANG Fuyu(China Agricultural University,China)

YANG Zhenhai(Ministry of Agriculture and Rural Affairs, PRC,China)

YANG Zhijian(Hunan Agricultural University,China)

YANG Zhimin(Nanjing Agricultural University,China)

YANG Zhongyi(Sun Yat-sen University,China)

YUN Xujiang(Ministry of Agriculture and Villages National Livestock Station,China)

ZE Bai(Sichuan Academy of Grassland Sciences,China)

ZHANG Jinlin(Lanzhou University,China)

ZHANG Xinquan(Sichuan Agricultural University,China)

ZHANG Xinyue(General Grassland Station of Sichuan Province,China)

ZHANG Yingjun(China Agricultural University,China)

ZHAO Xiaoying(Xinjiang Normal University,China)

ZHAO Xinquan(Sanjiangyuan National Park Research Institute, CAS,China)

ZHAO Xueyong(Cold and Arid Regions Environmental and Engineering Research Institute,CAS,China)

ZHOU Daowei(Northeast Normal University,China)

ZHOU He(China Agricultural University,China)

ZHOU Qingping(Southwest Minzu University,China)

Cory MATTHEW(Massey University, New Zealand)

David KEMP(Charles Sturt University, Australia)

Dulamsuren Dorligsuren(Mongolian Society for Range Management,Mongolian)

KIM Eun Joong (Kyungpook National University, Republic of Korea)

Nigel SCOLLAN(Institute of Grassland and Environmental Research, UK)

Atsushi TSUNEKAWA(Arid Land Research Center, Tottori University, Japan)

YAN Tianhai(Agri-Food and Biosciences Institute, UK)


Editors: GOU Yanni WANG Fang WEI Xiaoyan WU Yanpei ZHANG Jin