Welcome Pratacultural Science,Today is

2018 Vol.35(9)

Display Mode:          |     

Agricultural ethnic degree of animal husbandry
DONG Shikui, REN Jizhou, FANG Xiliang, YANG Mingyue, ZHANG Jing, QI Baiyuan
2018, 35(9): 2059-2067. doi: 10.11829/j.issn.1001-0629.2018-0098
[Abstract](342) [PDF 0KB](1)
Abstract:
The relationship between plant species diversity and above-ground biomass in a typical steppe in Abaga Banner
CHEN Jiaji, CHANG Shenghua, WANG Zhaofeng, PENG Zechen, CHENG Yunxiang, CHEN Xianjiang, HOU Fujiang
2018, 35(9): 2068-2078. doi: 10.11829/j.issn.1001-0629.2018-0121
[Abstract](282) [PDF 0KB](0)
Abstract:
Growth promotion and resistance induction effect of Trichoderma harzianum on Festuca rubra and Poa pratensis
XIE Linmiao, CHANG Chunli, YAO Zhihong, WANG Hongrui, ZHAO Dongxue, ZHANG Rongshu, AO Hong
2018, 35(9): 2079-2086. doi: 10.11829/j.issn.1001-0629.2017-0657
[Abstract](244) [PDF 0KB](0)
Abstract:
Effect of methyl salicylate on tannin content and the activity of five insect-related enzyme in Hosta ensata
DENG Yanan, YAN Junxin, YANG Huiying, XU Lingxin
2018, 35(9): 2087-2094. doi: 10.11829/j.issn.1001-0629.2017-0639
[Abstract](260) [PDF 0KB](0)
Abstract:
Allelopathic effects of decomposing Cinnamomum camphora leaf litter on three turfgrasses
ZHANG Shuzhen, ZHANG Fan, DONG Jifei, ZHANG Ke, CUI Jie, WU Xiaolu
2018, 35(9): 2095-2104. doi: 10.11829/j.issn.1001-0629.2017-0697
[Abstract](245) [PDF 0KB](0)
Abstract:
Impact on slope positionabout population characteristics and morphological plasticity of the dioecious herb Anaphalis lactea
LIU Hangjiang, ZONG Renxu, LIU Jinping, YOU Minghong, GOU Rong
2018, 35(9): 2105-2114. doi: 10.11829/j.issn.1001-0629.2017-0608
[Abstract](248) [PDF 0KB](0)
Abstract:
Effects of fish-scale pit ecological restoration on plant community characteristics in a typical steppe in Ningxia
CAI Yurong, LU Qi, WU Wanping, ZHOU Yao, JIA Xiyang, SU Tingting, MA Hongbin, HU Yanli
2018, 35(9): 2115-2126. doi: 10.11829/j.issn.1001-0629.2017-0607
[Abstract](261) [PDF 0KB](0)
Abstract:
Hyperspectral inversion of the surface soil N/P ratio in a grassland mining area based on the BP neural network
LU Zhihong, LIU Xinyao, CHANG Shujuan, YANG Shengli, ZHAO Weiwei, YANG Yong, LIU Aijun
2018, 35(9): 2127-2136. doi: 10.11829/j.issn.1001-0629.2018-0065
[Abstract](248) [PDF 0KB](1)
Abstract:
Response of reference evapotranspiration to meteorological factors in alpine meadows on the Qinghai-Tibet Plateau
DAI Licong, CAO Yingfang, KE Xun, ZHANG Fawei, DU Yangong, GUO Xiaowei, CAO Guangmin
2018, 35(9): 2137-2147. doi: 10.11829/j.issn.1001-0629.2017-0614
[Abstract](276) [PDF 0KB](0)
Abstract:
Determination of seed moisture content based on seed water activity
CHEN Lijun, WANG Jingjing, CHEN Xianglai, HU Xiaowen
2018, 35(9): 2148-2156. doi: 10.11829/j.issn.1001-0629.2018-0297
[Abstract](240) [PDF 0KB](0)
Abstract:
Comprehensive evaluation of salt tolerance of 66 white clover germplasm resources at the germination stage
ZHANG Zhifei, WU Jianxin, ZENG Ningbo, MU Lin, ZHANG Heshan, WEN Zhaozhu
2018, 35(9): 2157-2165. doi: 10.11829/j.issn.1001-0629.2018-0142
[Abstract](243) [PDF 0KB](0)
Abstract:
Effect of drought and salt stress on the physiological and biochemical characteristics of Glycyrrhiza uralensis
GENG Guangqin, XIE Xiaorong
2018, 35(9): 2166-2173. doi: 10.11829/j.issn.1001-0629.2017-0464
[Abstract](251) [PDF 0KB](0)
Abstract:
Effect of 6-BA on the growth and physiological characteristics of Elymus sibiricus seedlings under salt stress
HE Lijuan, QI Juan, MA Hongping, WU Zhaolin, JIN Xin, SUN Shoujiang, LIU Wenhui
2018, 35(9): 2174-2182. doi: 10.11829/j.issn.1001-0629.2018-0050
[Abstract](249) [PDF 0KB](0)
Abstract:
Effect of compound microbial fertilizer on growth performance and nutritional quality of Trifolium pratense 'Minshan'
WU Huijuan, ZHANG Rong, LI Zhiyan, YAO Tuo, ZHANG Jie, TAN Liwei, ZHOU Dongchang
2018, 35(9): 2183-2191. doi: 10.11829/j.issn.1001-0629.2017-0453
[Abstract](239) [PDF 0KB](0)
Abstract:
Effect of bio-fertilizers on vegetation characteristics and stoichiometry of Leymus chinensis
WEN Chao, SHAN Yumei, JIA Weixing, GAO Lijuan, YANG Xiaosong, Siriguleng, ZHANG Jun, LIU Yongzhi
2018, 35(9): 2192-2200. doi: 10.11829/j.issn.1001-0629.2017-0632
[Abstract](231) [PDF 0KB](0)
Abstract:
Effect of clipping on the regrowth and carbohydrate content of Leymus chinensis and Bromus inermis in meadow steppes
XIAO Hong, YANG Helong, RONG Yuping, YANG Han
2018, 35(9): 2201-2209. doi: 10.11829/j.issn.1001-0629.2017-0626
[Abstract](249) [PDF 0KB](0)
Abstract:
Effect of mixed alfalfa and grass cultivation on the forage yield of grasslands after two-year mixed sowing
ZHANG Yongliang, PAN Dong, WU Minghao
2018, 35(9): 2210-2219. doi: 10.11829/j.issn.1001-0629.2018-0161
[Abstract](257) [PDF 0KB](0)
Abstract:
Effect of simulated acid rain on the growth and photosystem Ⅱ in the leaves of mulberry seedlings
WANG Yue, XU Botao, TENG Zhiyuan, ZHANG Shubo, ZHANG Xiuli, SUN Guangyu
2018, 35(9): 2220-2229. doi: 10.11829/j.issn.1001-0629.2017-0429
[Abstract](240) [PDF 0KB](0)
Abstract:
A review of molecular breeding in Dactylis glomerata
TANG Lu, ZHANG Xinquan, HUANG Linkai, ZHANG Xu, ZHAO Xinxin, NIE Gang, XU Lei
2018, 35(9): 2230-2240. doi: 10.11829/j.issn.1001-0629.2017-0467
[Abstract](246) [PDF 0KB](0)
Abstract:
Research progress on root invading fungal diseases of cultivated forage Vicia species
MA Lixia, WANG Qiong, LI Yingde, NAN Zhibiao, DUAN Tingyu
2018, 35(9): 2241-2251. doi: 10.11829/j.issn.1001-0629.2018-0156
[Abstract](242) [PDF 0KB](0)
Abstract:
Effect of dietary with different energy level to Tibetan and small-tailed han sheep on the growth performance and blood physiological indexes under the low nitrogen condition
GUO Yamin, WANG Wenji, JING Xiaoping, KANG Jingpeng, ZHOU Jianwei, XU Weixing, LONG Ruijun
2018, 35(9): 2252-2261. doi: 10.11829/j.issn.1001-0629.2017-0443
[Abstract](247) [PDF 0KB](1)
Abstract:
Effect of mannan oligosaccharides on ruminal fermentation of sheep in an in vitro Rusitec-S system
ZHANG Ran, ZHENG Chen, HAN Haizhu, LUO Ruirui, LI Yanzhen, ZHU Wei
2018, 35(9): 2262-2269. doi: 10.11829/j.issn.1001-0629.2017-0525
[Abstract](243) [PDF 0KB](0)
Abstract:
Effect of different drying temperatures and extraction methods on the amount of 1-deoxynojirimycin extracted from Morus alba
HAN Yunqi, CHAI Hongxun, MA Zhaowen, WANG Zhanbin, LI Wang
2018, 35(9): 2270-2276. doi: 10.11829/j.issn.1001-0629.2017-0658
[Abstract](246) [PDF 0KB](0)
Abstract:
Effect of corn and rice bran on fermentation characteristics of stems and leaves silage from two potato varieties
LUO Ruirui, HE Yupeng, GUO Yanli, ZHENG Chen
2018, 35(9): 2277-2284. doi: 10.11829/j.issn.1001-0629.2017-0469
[Abstract](250) [PDF 0KB](0)
Abstract:
Nutritive components and feed value of giant rice and super hybrid rice straw
CUI Yanchun, WANG Manling, WU Duanqin, XIA Xinjie
2018, 35(9): 2285-2290. doi: 10.11829/j.issn.1001-0629.2017-0660
[Abstract](317) [PDF 0KB](0)
Abstract:
Understanding of herders regarding the change of phosphorus source in grassland on the Qinghai-Tibetan Plateau
GONG Yifan, CAO Jianjun, YANG Shurong, XU Xueyun, LI Mengtian
2018, 35(9): 2291-2298. doi: 10.11829/j.issn.1001-0629.2017-0714
[Abstract](232) [PDF 0KB](0)
Abstract: