Welcome Pratacultural Science,Today is

2018 Vol.35(8)

Display Mode:          |     

Research advances in the red thread and pink patch of turfgrasses
ZHANG Wu, HUANG Junwen, LIN Jinmei, LI Yuting, LIU Jinxiang, NIU Xueli
2018, 35(8): 1819-1828. doi: 10.11829/j.issn.1001-0629.2018-0389
[Abstract](239) [PDF 0KB](1)
Abstract:
Study on dry soil layers under different land-use systems in the Loess Plateau
JING Le, LI Jianping, ZHANG Yi, MA Hongying, LI Jian
2018, 35(8): 1829-1835. doi: 10.11829/j.issn.1001-0629.2018-0079
[Abstract](295) [PDF 0KB](0)
Abstract:
Germination behavior of Ceratoides ewersmanniana seeds in northern Xinjiang
WANG Mengru, WEI Yan
2018, 35(8): 1836-1842. doi: 10.11829/j.issn.1001-0629.2017-0586
[Abstract](244) [PDF 0KB](0)
Abstract:
Influence of ecological policy on changes in vegetation coverage in Hanggin Banner, Inner Mongolia, China
GUO Xiuli, LI Wangping, ZHOU Lihua
2018, 35(8): 1843-1851. doi: 10.11829/j.issn.1001-0629.2017-0419
[Abstract](272) [PDF 0KB](0)
Abstract:
Effect of cutting frequency on lead speciation in soil and lead accumulation in tall fescue
XUE Bohan, LI Na, SONG Guilong, LI Shigang, PUYANG Xuehua, LI Jinbo
2018, 35(8): 1852-1861. doi: 10.11829/j.issn.1001-0629.2018-0189
[Abstract](264) [PDF 0KB](0)
Abstract:
Preliminary study of bridging between water holes in subsurface drainage pipes and particles of filter materials
CAO Youcun, JIAO Yupeng, CUI Tao, ZHANG Xiaohu
2018, 35(8): 1862-1869. doi: 10.11829/j.issn.1001-0629.2017-0428
[Abstract](233) [PDF 0KB](0)
Abstract:
Effect of biosolids on drought resistance and cell antioxidant capacity of Poa pratensis
YU Andong, YU Fangfang, TENG Ke, CHANG Zhihui
2018, 35(8): 1870-1878. doi: 10.11829/j.issn.1001-0629.2018-0082
[Abstract](226) [PDF 0KB](0)
Abstract:
Investigation and evaluation of wild Gramineae germplasm resources in northwest Yunnan
ZHANG Meiyan, CAI Ming, MOU Lan, YUAN Fujin, HUANG Meifen, HOU Jieqiong, YU Yingwen, ZHONG Sheng, XUE Shiming
2018, 35(8): 1879-1889. doi: 10.11829/j.issn.1001-0629.2017-0523
[Abstract](250) [PDF 0KB](0)
Abstract:
Study on the turf value of Alysicarpus vaginalis, Zornia gibbosa, and Oxalis corniculate-three indigenous plants in Lingnan Area
YUAN Lili, FAN Bo, ZOU Pei, DENG Huijuan, LIU Zhuocheng, HE Guoqiang
2018, 35(8): 1890-1898. doi: 10.11829/j.issn.1001-0629.2017-0708
[Abstract](226) [PDF 0KB](0)
Abstract:
Responses of overwintering performance of nine legumes to a late sowing date
LI Qiang, ZHOU Daowei, ZHANG Hui
2018, 35(8): 1899-1909. doi: 10.11829/j.issn.1001-0629.2017-0541
[Abstract](232) [PDF 0KB](0)
Abstract:
Effect of plant growth-promoting rhinoacteria on the growth of Uraria crinita and × Triticale Wittmack
JIANG Yongmei, GAO Yamin, YAO Tuo, DUAN Qibin, ZHAO Dongqing, LI Zhengxuan, LI Haiyun, YANG Xiaomei, ZHANG Jiangui
2018, 35(8): 1910-1918. doi: 10.11829/j.issn.1001-0629.2017-0432
[Abstract](236) [PDF 0KB](0)
Abstract:
Effect of simulated warming and precipitation enhancement on plant functional traits of Leymus chinensis
ZHANG Dong, CHAO Ran, WAN Zhiqiang, YANG Jie, BAO Tiejun, GAO Qingzhu
2018, 35(8): 1919-1928. doi: 10.11829/j.issn.1001-0629.2017-0577
[Abstract](261) [PDF 0KB](0)
Abstract:
Controlling the diseases of Vicia villosa by adapting sowing date, crop rotation, and mowing
LIU Yong, ZHOU Su, CHEN Limin, KANG Xiaohui, BAI Chunhai, HU Rong, LUO Biao
2018, 35(8): 1929-1936. doi: 10.11829/j.issn.1001-0629.2017-0592
[Abstract](240) [PDF 0KB](0)
Abstract:
Adaptability of 11 alfalfa varieties in southern Qingyang
CAO Hong, GENG Zhiguang, LI Qian, HAN Yong
2018, 35(8): 1937-1947. doi: 10.11829/j.issn.1001-0629.2017-0393
[Abstract](243) [PDF 0KB](0)
Abstract:
Agronomic traits of different Medicago ruthenica germplasms in the Tianzhu alpine region of Gansu Province
ZHANG Peng, XU Changlin, ZHANG Jianwen, YANG Hailei, XIAO Hong, CHAI Jinlong, YU Xiaojun
2018, 35(8): 1948-1958. doi: 10.11829/j.issn.1001-0629.2017-0421
[Abstract](271) [PDF 0KB](0)
Abstract:
Effects of the application of three growth regulators on seed yield of Lolium multiflorum
SUN Xuchun, GU Hongru, ZHANG Xia, DONG Chenfei, XU Nengxiang
2018, 35(8): 1959-1964. doi: 10.11829/j.issn.1001-0629.2017-0542
[Abstract](214) [PDF 0KB](0)
Abstract:
Evaluation of the optimum concentration of chlorophyll extract for determination of chlorophyll content by spectrophotometry
HU Bingfen, HUANG Huali, JI Yuanzu, ZHAO Xiaofang, QI Jianli, ZHANG Luhe, ZHANG Guangzhong
2018, 35(8): 1965-1974. doi: 10.11829/j.issn.1001-0629.2017-0418
[Abstract](282) [PDF 0KB](0)
Abstract:
Effect of host plants on development, reproduction, and digestive enzyme activity of Lygus pratensis
JIA Bing, TAN Yao, FU Xiaotong, HAN Haibin, CHANG Jing, PANG Baoping
2018, 35(8): 1975-1984. doi: 10.11829/j.issn.1001-0629.2018-0015
[Abstract](230) [PDF 0KB](0)
Abstract:
Developmental characteristics of overwintering eggs and embryos of Gomphocerus sibiricus
YAN Mengyun, HE Lizhi, WANG Han, YU Fei, HE Lan, YUAN Liang, LIAO Chengmin, LIU Yuping, LI Zhanwu, JI Rong, YE Xiaofang
2018, 35(8): 1985-1993. doi: 10.11829/j.issn.1001-0629.2017-0537
[Abstract](244) [PDF 0KB](0)
Abstract:
Effect of different antibiotics on the growth and development of sorghum aphid Melanaphis sacchari
DU Junli, WU Degong, WANG Yin, LYU Li
2018, 35(8): 1994-1999. doi: 10.11829/j.issn.1001-0629.2018-0183
[Abstract](237) [PDF 0KB](0)
Abstract:
Composition and distribution of rodent populations and faunal division of the zoological geography of Sichuan Province, China
LI Fei, SUN Feida, LIU Lin, LIU Wei, GOU Wenlong, ZHU Can, CHEN Xiaoxia, YANG Tingyong, LIAO Xihong
2018, 35(8): 2000-2008. doi: 10.11829/j.issn.1001-0629.2017-0589
[Abstract](235) [PDF 0KB](3)
Abstract:
Digestion and fermentation performance of corn straw, Caragana korshinskii, and sunflower calathide in Tan sheep in vitro
GE Cuicui, LIANG Ge, LI Hao, LIU Hui, BU Jiaojiao, YANG Fang, XIN Guosheng
2018, 35(8): 2009-2015. doi: 10.11829/j.issn.1001-0629.2018-0596
[Abstract](29) [PDF 0KB](0)
Abstract:
Forage quality of three crop straws in a main producing area
LYU Zhongwang, WANG Jian, SUN Peng, LIU Hui, LIU Wei, WANG Jiaqi, YU Xiong, YANG Kailun, ZHANG Wenju, Azhati · Yiminghuojia, BU Dengpan
2018, 35(8): 2016-2021. doi: 10.11829/j.issn.1001-0629.2017-0074
[Abstract](275) [PDF 0KB](0)
Abstract:
Comparative analysis of food consumption on carbon emission of urban and rural residents in China
GAO Jing, TANG Zeng, LI Chongyang
2018, 35(8): 2022-2030. doi: 10.11829/j.issn.1001-0629.2017-0420
[Abstract](242) [PDF 0KB](0)
Abstract:
Analysis of the current situation and trends in the development of world grass product trade patterns
LIU Yazhao, WANG Mingli
2018, 35(8): 2031-2038. doi: 10.11829/j.issn.1001-0629.2018-0194
[Abstract](237) [PDF 0KB](0)
Abstract:
Effects of herder's decision-making mechanism on the sustainable management of alpine grasslands——A case study of Gonghe and Guinan counties in Qinghai Province
YANG Mingyue, DONG Shikui, LIANG Jing, HONG Yiyuan
2018, 35(8): 2039-2048. doi: 10.11829/j.issn.1001-0629.2017-0684
[Abstract](264) [PDF 0KB](0)
Abstract:
Spatial and temporal distribution of biomass burning fire spot in Heilongjiang Province based on MODIS satellite data
HU Qinghua, LI Bing
2018, 35(8): 2049-2057. doi: 10.11829/j.issn.1001-0629.2018-0423
[Abstract](230) [PDF 0KB](0)
Abstract: