Welcome Pratacultural Science,Today is

2018 Vol.35(12)

Display Mode:          |     

Effect of nitrogen addition on alpine grassland ecosystems degraded to different extents
LIU Xuemin, LUO Jiufu, DENG Dongzhou, CHEN Dechao, WANG Lina, ZHOU Jinxing
2018, 35(12): 2773-2783. doi: 10.11829/j.issn.1001-0629.2018-0089
[Abstract](24) [PDF 0KB](0)
Abstract:
Effect of short-term simulated temperature enhancement on soil nutrients and urease activity of sub-alpine meadow
OUYANG Qing, REN Jian, YIN Jun, LI Yongjin, YUAN Fujin
2018, 35(12): 2794-2800. doi: 10.11829/j.issn.1001-0629.2018-0104
[Abstract](223) [PDF 0KB](0)
Abstract:
Spatial pattern analysis of the soil bulk density of grasslands in the Aletai region ,China
LI Fangzhen, ZHU Huazhong, LI Yuzhe, OUYANG Kehui, ZHONG Huaping, QIAO Yuxin
2018, 35(12): 2801-2811. doi: 10.11829/j.issn.1001-0629.2018-0097
[Abstract](219) [PDF 0KB](0)
Abstract:
Variation of vegetation net primary productivity and its influential factors in Xilingol League from 2006 to 2015
TANG Zengwei, WANG Hong, LI Xiaobing, CHI Dengkai, LI Xiaohui
2018, 35(12): 2812-2821. doi: 10.11829/j.issn.1001-0629.2018-0078
[Abstract](208) [PDF 0KB](0)
Abstract:
Vegetation coverage change and how it drives climatic factors in the Zoige Region from 2000 to 2015
YANG Ruirui, YI Guihua, ZHANG Tingbin, LI Jingji, BIE Xiaojuan, XIA Jie, SHEN Yilin
2018, 35(12): 2822-2835. doi: 10.11829/j.issn.1001-0629.2018-0081
[Abstract](200) [PDF 0KB](0)
Abstract:
Estimating fractional cover of photosynthetic /non-photosynthetic vegetation in a typical steppe region based on Sentinel-2 data
CHAI Guoqi, WANG Jingpu, ZOU Xueyong, WANG Guangzhen, HAN Liu, WANG Zhoulong
2018, 35(12): 2836-2844. doi: 10.11829/j.issn.1001-0629.2018-0385
[Abstract](255) [PDF 0KB](0)
Abstract:
Analysis of dynamic change in the past 13 years in vegetation covering the delta oasis of Weigan - Kuqa River
BIAN Huiqin, WANG Xuemei
2018, 35(12): 2845-2854. doi: 10.11829/j.issn.1001-0629.2018-0201
[Abstract](269) [PDF 0KB](0)
Abstract:
Effect of grazing prohibition on grassland cover changes in Yanchi County
ZHONG Juntao, WANG Bei, MI Wenbao, MAO Wenting, YANG Xianming, YANG Meiling
2018, 35(12): 2855-2864. doi: 10.11829/j.issn.1001-0629.2018-0084
[Abstract](228) [PDF 0KB](0)
Abstract:
Effect of drought stress on the growth and physiological characteristics of nine species of wild ornamental plants in
XU Zhengru, ZHANG Jianqi, WANG Mei, CAO Xiaodong, LIU Lele, XU Honggang, LI Wenzhe
2018, 35(12): 2865-2871. doi: 10.11829/j.issn.1001-0629.2017-0695
[Abstract](199) [PDF 0KB](0)
Abstract:
Effect of a compound growth regulator on the growth of Poa pratensis
LI Linzhang, CHEN Di, LIU Zhuocheng, HAN Libao
2018, 35(12): 2872-2882. doi: 10.11829/j.issn.1001-0629.2018-0039
[Abstract](208) [PDF 0KB](0)
Abstract:
Seed germination response characteristics of Thermopsis przewalskii ,Hordeum jubatum , and Halogeton glomeratus under salt and drought stresses
ZOU Kai, WANG Lyujing, WANG Jiaqian, SUI Zhengyan, ZENG Yanjun
2018, 35(12): 2883-2892. doi: 10.11829/j.issn.1001-0629.2017-0700
[Abstract](207) [PDF 0KB](0)
Abstract:
Characteristics of inorganic salt ion absorption of Miscanthus lutarioriparius polyploid under NaCl stress
DUAN Junyi, SHI Yanlan, LIN Yuhuan, HUANG Hongmei, LIU Qingbo, YI Zili, CHEN Zhiyong
2018, 35(12): 2893-2902. doi: 10.11829/j.issn.1001-0629.2018-0432
[Abstract](228) [PDF 0KB](0)
Abstract:
Evaluation of salt tolerance and its underlying physiological mechanisms in different oats
JIANG Ying, ZHOU Meng, WU Yue, MIAO Yuhong, WANG Qiang, HAN Yanlai
2018, 35(12): 2903-2914. doi: 10.11829/j.issn.1001-0629.2018-0094
[Abstract](220) [PDF 0KB](2)
Abstract:
Effect of saline-alkali stress on tuber germination and seedling growth of Helianthus tuberosus
GAO Kai, GAO Yang, ZHU Tiexia, TENG Aidi
2018, 35(12): 2915-2923. doi: 10.11829/j.issn.1001-0629.2018-0105
[Abstract](225) [PDF 0KB](0)
Abstract:
Influence of nano-silicon fertilizer on osmotic stress in Achnatherum extremiorientale
GONG Shufang, LIU Yang, SU Xinyi, JIANG Tongtong, WANG Jingang
2018, 35(12): 2924-2930. doi: 10.11829/j.issn.1001-0629.2018-0109
[Abstract](199) [PDF 0KB](0)
Abstract:
Comparison of salt tolerance of 14 alfalfa hybrid combinations
JIN Yan, WANG Yingzhe, CHEN Jingjing, GUO Qiang, XU Bo
2018, 35(12): 2931-2939. doi: 10.11829/j.issn.1001-0629.2017-0497
[Abstract](198) [PDF 0KB](0)
Abstract:
Breeding progress and feeding value of Sorghum bicolor × S .sudanense
WANG Honglin, YAN Xu, ZUO Yanchun, ZHOU Xiaokang, KOU Jing, DU Zhouhe
2018, 35(12): 2940-2950. doi: 10.11829/j.issn.1001-0629.2018-0231
[Abstract](226) [PDF 0KB](0)
Abstract:
Effect of exogenous auxin on root growth and development of terrestrial alligator weed
LU Xuran, YANG Xia, CHEN Zhongyi
2018, 35(12): 2951-2959. doi: 10.11829/j.issn.1001-0629.2018-0417
[Abstract](193) [PDF 0KB](0)
Abstract:
Effect of between-row spacing and seeding rate on alfalfa hay yield and quality of Huang Huai Hai Plain
ZHANG Fan, KANG Junmei, ZHAO Zhongxiang, YANG Qingchuan, ZHANG Tiejun
2018, 35(12): 2960-2967. doi: 10.11829/j.issn.1001-0629.2018-0307
[Abstract](214) [PDF 0KB](0)
Abstract:
Effect of root cutting on the components and reproductive allocation of Leymus chinensis
WANG Huan, DENG Bo, CHEN Jishan, SUN Zewei
2018, 35(12): 2968-2977. doi: 10.11829/j.issn.1001-0629.2018-0436
[Abstract](234) [PDF 0KB](0)
Abstract:
Study on the composition and productivity of the eastern Qinghai-Tibetan Elymus nutans grassland community
ZHAO Yan, DU Wenhua
2018, 35(12): 2978-2987. doi: 10.11829/j.issn.1001-0629.2018-0093
[Abstract](200) [PDF 0KB](0)
Abstract:
Research progress on the physiological function of plant cotyledons
WANG Yingnan, PENG Xiaoyuan, HUA Xiaoyu, ZANG Wei, YAN Xiufeng, LIN Jixiang
2018, 35(12): 2988-2997. doi: 10.11829/j.issn.1001-0629.2018-0060
[Abstract](438) [PDF 0KB](0)
Abstract:
Identifying the Fusarium spp .that function as the causal pathogens of alfalfa root rot in Wuwei ,Gansu Province
ZHANG Zhenming, BAI Yujin, Abuman, YANG Chengde
2018, 35(12): 2998-3003. doi: 10.11829/j.issn.1001-0629.2018-0199
[Abstract](22) [PDF 0KB](0)
Abstract:
Growth model analysis of F1 lambs of Hu sheep in the alpine region of northwest China
Liang Xinliang, Wang Li, Xie Yunlong, Li Wanhong, Li Fadi, Yue Xiangpeng
2018, 35(12): 3004-3012. doi: 10.11829/j.issn.1001-0629.2017-0711
[Abstract](309) [PDF 0KB](0)
Abstract:
Application of ground penetrating radar in studying plateau pika burrows of typical alpine grasslands
QIN Yan, QIN Yu, YI Shuhua
2018, 35(12): 3013-3019. doi: 10.11829/j.issn.1001-0629.2018-0072
[Abstract](206) [PDF 0KB](0)
Abstract:
Effect of additives and loading time on the quality of different varieties of sorghum silage
XIAO Yinbao, WANG Jianfu, HE Chungui, LI Shangzhong, YAO Xixi, WU Jianping
2018, 35(12): 3020-3027. doi: 10.11829/j.issn.1001-0629.2018-0049
[Abstract](204) [PDF 0KB](0)
Abstract:
A discussion on integrated development of primary ,secondary ,and tertiary industries in pastoral areas of China—— A concurrent discussion on integrated development of greening ,industrialization ,and servitization of pastoral areas of China
HE Youli, WEI Jingjing
2018, 35(12): 3028-3033. doi: 10.11829/j.issn.1001-0629.2018-0412
[Abstract](214) [PDF 0KB](0)
Abstract: