Welcome Pratacultural Science,Today is

2018 Vol.35(10)

Display Mode:          |     

Temporal-spatial dynamic changes of net primary productivity in Horqin region, China
GONG Xiangwen, LI Yuqiang, WANG Xuyang, NIU Yayi, LIAN Jie, LUO Yongqing, YU Peidong
2018, 35(10): 2306-2317. doi: 10.11829/j.issn.1001-0629.2018-0272
[Abstract](292) [PDF 0KB](0)
Abstract:
Effect of different management methods on the community structure and forage quality in Stellera-dominated degraded grassland
SONG Meiling, WANG Yuqin, BAO Gensheng, YIN Yali, LIU Shengcai, YANG Youwu, YANG Ming, WANG Hongsheng
2018, 35(10): 2318-2326. doi: 10.11829/j.issn.1001-0629.2017-0674
[Abstract](280) [PDF 0KB](0)
Abstract:
Structural characteristics and ecological effects of a shrub-fertile island in a desert steppe
LI Yuefei, CHEN Lin, LI Xuebin, ZHANG Yifan, YANG Xinguo
2018, 35(10): 2327-2335. doi: 10.11829/j.issn.1001-0629.2017-0218
[Abstract](489) [PDF 0KB](0)
Abstract:
Effect of slope aspect on vegetation growth and soil nutrient characteristics of alpine grassland in the source region of Yangtze River
WANG Yanlong, WANG Xiaoli, MA Yushou
2018, 35(10): 2336-2346. doi: 10.11829/j.issn.1001-0629.2017-0687
[Abstract](277) [PDF 0KB](1)
Abstract:
Effect of grassland degradation on vegetation and soil properties in the middle of the Songnen Plain
LIU Xiaoli, LIU Yishan, SUN Liqiang, SUN Tao
2018, 35(10): 2347-2353. doi: 10.11829/j.issn.1001-0629.2018-0294
[Abstract](265) [PDF 0KB](0)
Abstract:
Trends and progress in the application of metabolomic technologies in plant ecology research
WANG Ying, LI Jinxia
2018, 35(10): 2354-2372. doi: 10.11829/j.issn.1001-0629.2017-0702
[Abstract](268) [PDF 0KB](0)
Abstract:
Identification of Fusarium fujikuroi, and its biological characteristics in maize stalk rot disease
CUI Lingxiao, YANG Chengde, TIAN Youhui, ZHANG Shouxia, ZHANG Li, XUE Li, REN Baocang
2018, 35(10): 2373-2380. doi: 10.11829/j.issn.1001-0629.2018-0187
[Abstract](334) [PDF 0KB](0)
Abstract:
Analysis of grassland simulation using different estimation models of grassland net primary productivity in China
ZHOU Ping, WU Wei, WANG Rui, LIU Tao, SUN Chengming
2018, 35(10): 2381-2388. doi: 10.11829/j.issn.1001-0629.2017-0671
[Abstract](336) [PDF 0KB](1)
Abstract:
Response of natural grassland NDVI to climate factors in a farming-pastoral area of Inner Mongolia
WEI Xue
2018, 35(10): 2389-2394. doi: 10.11829/j.issn.1001-0629.2017-0692
[Abstract](285) [PDF 0KB](0)
Abstract:
Study on the germination characteristics of four species of Clematis
YANG Yi, WANG Na, MA Yingjie, WANG Kuiling, LIU Qinghua, LIU Qingchao
2018, 35(10): 2395-2402. doi: 10.11829/j.issn.1001-0629.2017-0690
[Abstract](284) [PDF 0KB](0)
Abstract:
Insights on the application of ground-cover plants in the urban parks of Shenzhen
QIAN Tanghuang, LIANG Qiongfang, XU Jianxin, LEI Jiangli
2018, 35(10): 2403-2413. doi: 10.11829/j.issn.1001-0629.2017-0352
[Abstract](272) [PDF 0KB](0)
Abstract:
Comparative studies on seed germination characteristics and indicators of oat varieties under salt stress
TAO Jin, HOU Longyu, YANG Jie, SONG Shihuan, BAI Wenming, PAN Qingmin, YIN Shuyan, HAO Jianxi, ZHANG Wenhao
2018, 35(10): 2414-2421. doi: 10.11829/j.issn.1001-0629.2018-0110
[Abstract](266) [PDF 0KB](0)
Abstract:
Plasticity response in the morphology and physiology of inter-connected ramets under heterogeneous salt stress in the clonal plant Duchesnea indica
LU Chendanyang, QIAN Yongqiang, Wang Yue, Sun Zhenyuan
2018, 35(10): 2422-2429. doi: 10.11829/j.issn.1001-0629.2018-0059
[Abstract](14) [PDF 0KB](0)
Abstract:
Effect of H2S on physiological indexes and antioxidant activity of sweet clover seedlings under NaCl stress
DONG Jing, LI Hongli, DONG Zhi, BAI Wenhua
2018, 35(10): 2430-2437. doi: 10.11829/j.issn.1001-0629.2017-0678
[Abstract](215) [PDF 0KB](0)
Abstract:
Effect of altitude and mixed-sowing ratio on forage production and quality of oat and common vetch
SUN Jie, GONG Lin, LIAN Lu, CUI Guowen, YIN Hang, ZHANG Yaling, FU Jiaqi
2018, 35(10): 2438-2449. doi: 10.11829/j.issn.1001-0629.2017-0698
[Abstract](243) [PDF 0KB](0)
Abstract:
Effect of different cold storage periods on Dactylis glomerata seed vigor
ZHANG Xu, NIE Gang, HUANG Linkai, ZHOU Zhou, TANG Lu, ZHANG Xinquan
2018, 35(10): 2450-2456. doi: 10.11829/j.issn.1001-0629.2018-0239
[Abstract](253) [PDF 0KB](0)
Abstract:
Evaluation of nutritional and feeding value of oat hay from different regions
XIONG Yi, XU Qingfang, YU Zhu, ZHOU Qian, YE Zhansheng, OU Xiang, MA Lingyi
2018, 35(10): 2457-2462. doi: 10.11829/j.issn.1001-0629.2018-0212
[Abstract](307) [PDF 0KB](1)
Abstract:
Screening of Eremochloa ophiuroides germplasm for tolerance to low-nitrogen stress
LI Dandan, ZONG Junqin, CHEN Jingbo, GUO Hailin, WANG Yi, LIU Jianxiu
2018, 35(10): 2463-2470. doi: 10.11829/j.issn.1001-0629.2018-0113
[Abstract](250) [PDF 0KB](0)
Abstract:
Response of rhizome expansibility of wild Kentucky bluegrass to variations in soil water content
ZHANG Haowei, BAI Xiaoming, FAN Jinghui, LI Xiongliang, LIAN Yahong, SUN Min
2018, 35(10): 2471-2480. doi: 10.11829/j.issn.1001-0629.2018-0147
[Abstract](265) [PDF 0KB](0)
Abstract:
Sex-related differences in component traits and biomass structure of Humulus scandens under shading condition
GUO Haiyan, LIU Hangjiang, LIU Jinping, YOU Minghong, XIE Ruijuan
2018, 35(10): 2481-2488. doi: 10.11829/j.issn.1001-0629.2017-0713
[Abstract](295) [PDF 0KB](0)
Abstract:
Effect of different proportions of red and blue light on carbon-nitrogen metabolism and endogenous hormones in mulberry seedlings
HU Juwei, DAI Xin, SONG Tao, YANG Xiaoyun, WANG Qingju, SUN Guangyu
2018, 35(10): 2489-2499. doi: 10.11829/j.issn.1001-0629.2017-0679
[Abstract](239) [PDF 0KB](0)
Abstract:
Effect on livestock gut mucosal immunity of plant extract and its mechnism
XIE Yuhuai, WANG Lixue, YANG Weiren, ZHANG Guiguo, ZHANG Chongyu, LIU Yanhua, ZHANG Jifu
2018, 35(10): 2500-2511. doi: 10.11829/j.issn.1001-0629.2017-0669
[Abstract](261) [PDF 0KB](0)
Abstract:
Effect of different grazing patterns on the population density of Transbaikal zokor in autumn
YUE Chuang, JI Yu, YUAN Shuai, FU Heping, YANG Suwen, GUO Qainwei, WU Xiaodong
2018, 35(10): 2512-2519. doi: 10.11829/j.issn.1001-0629.2018-0071
[Abstract](271) [PDF 0KB](0)
Abstract:
Estimation of grassland yield and carrying capacity in Qinghai Province based on MODIS data
LIU Jianhong, HUANG Xin, HE Xuyang, SHEN Kejian
2018, 35(10): 2520-2529. doi: 10.11829/j.issn.1001-0629.2018-0270
[Abstract](254) [PDF 0KB](0)
Abstract:
A study on international competitiveness of China's forage industry
SHI Zizhong, WANG Mingli, LIU Yazhao
2018, 35(10): 2530-2539. doi: 10.11829/j.issn.1001-0629.2018-0036
[Abstract](243) [PDF 0KB](0)
Abstract: